របៀបចូលរួមក្រុម យកលុយ បន្ថែម ក្នុងផ្សារ Gate.io / How to get bonus by joining team trade

KONG VEN A.K.S

របៀបចូលរួមក្រុម យកលុយ បន្ថែម ក្នុងផ្សារ Gate.io / How to get bonus by joining team trade

សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Gate.io 8 ប្រើលេខកូដ Referral code: 4401428 ទទួលបាន 10% Commission Please click below link for joining my team /> សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី MEXC Global Commission 10% trading fee ប្រើលេខកូដ Referral code: 1QZVX ទទួលបាន 10% Commission សូមចុចលីងខាងក្រោមចូលគ្រុប តេឡេក្រាម o សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Huobi Global discount 10% trading fee ប្រើលេខកូដ Referral code: k3pg5223 បញ្ចុះតម្លៃលើការត្រេត 10% សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Binance Free /> សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី FTX discount 5% trading fee 3 ប្រើលេខកូដ Referral code: 123047093 បញ្ចុះតម្លៃលើការត្រេត 5% សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី OKX 1 លេខកូដ Refferal OKX: 14462241 សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី KUCOIN X លេខកូដបានលុយ 10% : QBSSSSMX Click to create Bitmart Account Free below /> Click to create XT Exchange below 4 Click to create Exchange សូមបំពេញកូដ C54L Click here to create Bkex Exchange W Click to create Probit Exchange 0 Click to create Hotbit Exchange /> សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បី​ចូលរួមក្នុងក្រុម Click to join Telegram Group below o #gateio #futures #KongVenAKS

1 thought on “របៀបចូលរួមក្រុម យកលុយ បន្ថែម ក្នុងផ្សារ Gate.io / How to get bonus by joining team trade”

 1. សូមចុចលីងខាងក្រោមដើម្បីចូលរួមក្រុម
  http://www.gate.io/futures/wctc?uid=4401428&team_name=KONGVEN168-Team
  សូមចុច លីងខាងក្រោមដើម្បីបង្កើត គណនី Gate.io

  https://www.gate.io/signup/4401428

  ប្រើលេខកូដ Referral code: 4401428 ទទួលបាន 10% Commission

  Please click below link for joining my team

  http://www.gate.io/futures/wctc?uid=4401428&team_name=KONGVEN168-Team

Leave a Comment