ഇനി കോപ്പിയടിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കാം | Crypto Copy Trading by Gate.io | Copy Trading

Mallu Beginner’s Guide

ഇനി കോപ്പിയടിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കാം | Crypto Copy Trading by Gate.io | Copy Trading

In this I will explain about how to do copy trading through gate.io. If you are busy with your work or not in to technical analysis but still interested to earn passive income in Crypto this copy trading is for you. Also, this copy trading feature will help the expert traders to earn extra income by allowing users to copy their strategy. Gate.io is one of the Crypto exchange with numerous features which helps us to make Passive income. gate.io register from here : D What is liquidity Mining : Q What is Gate.io Periodic Investment Plan : 0 Disclaimer : This is not a financial advise & I am not a financial advisor. Do your own research before investing in any crypto currency. This video is for educational purpose #gateio #investment #copytrading #trading #crypto #liquiditymining #gate #2022 #gateexchange #mallubeginnersguide #cryptomalayalam #periodicinvestmentplan #strategy #strategycreator #income #passiveincome #usdt

4 thoughts on “ഇനി കോപ്പിയടിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കാം | Crypto Copy Trading by Gate.io | Copy Trading”

  1. എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം കോപ്പിയടി പ്രതേകിച്ചു പഠിക്കണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അവൻ മൂഞ്ചിയൽ അവനെ കോപ്പി അടിച്ചവൻ മുഴു മൂഞ്ചി

Leave a Comment